Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Ekonomski institut Sarajevo (kao lider) u konzorciju sa DCS doo Sarajevo je 4. oktobra 2013. godine sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike (Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja PIU SESER) potpisao ugovor o pružanju konsultantskih usluga izrade dokumenta "Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH". Ovaj ugovor je dio projekta "Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja", finansiran od strane Svjetske banke.
 
Na završnoj konferenciji bit će predstavljeni finalni nacrt Strategije, kako bi se javnosti predstavila Strategija i glavni rezultati projekta.

Cilj projekta je pripremiti "Strategiju jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine". Strategija se razvijala u saradnji sa ključnim korisnicima: Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Federalnim zavodom za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje. U procesu izrade strategije konsultirali su se i korisnici usluga zavoda, prije svega poslovni sektor. Zajedno sa ključnim korisnicima, projektni tim je procjenio nedostatke postojećeg sistema, kao i identificirao moguće pravce njiegovog unapređenja u budućnosti.

Dana, 4. decembra 2013. godine održan je prvi dan međunarodne naučne konferencije "Economic Sciences on the Crossroad" koja se organizuje u okviru proslave 55. godina postojanja Instituta ekonomskih nauka.

Konferenciji je prisustvovao i direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, doc. dr Halilbašić, kao i preko 100 istraživača iz regiona, drugih dijelova Evrope ali i iz Tunisa, Alžira i Rusije.

 

Teme sesija su bile:

  • Finansijske krize i Ekonomske krize
  • Konkurentnost
  • Strukturne promene i privredni razvoj
  • Finansijski sektor i Javni dug
  • Održivi razvoj i prirodno okruženje
  • Trgovina i Privredni rast
  • Tržište rada i Inovacije.

U subotu 23 novembra 2013. godine održana je AcadEU (Exchanging knowledge and experience on European integration) konferencija. Cilje AcadEU je da se kreira mrežu istraživača, akademskih zajednica, praktičara i civilnog društva iz zemalja bivše Jugoslavije.

Konferenciji je prisustvovao i direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, doc. dr Halilbašić, koji se predstavio sa govorom i prezentacijom na temu „Efikasna inovacijska politika“.

Detalje o samoj konferenciji možete pogledati na http://www.mednarodni-odnosi.si/acadeu/conference_programme.php

Tema TV1 sa Nikolinom Veljović: Zašto nas investitori zaobilaze?

U dijaloškoj emisije Tema TV1 aktualizirana su ključna društveno-politička dešavanja koja su obilježila tekuću sedmicu u BiH ili su već duže vrijeme jedno od gorućih pitanja za čijim odgovorima i pojašnjenima traga bh.javnost.Večerašnja Tema TV1 sa ...
... Nikolinom Veljović: Zašto nas investitori zaobilaze?

Gosti:Muamer Halilbašić, direktor Ekonomskog instituta Sarajevo; Blaženka Mišković, zamjenica direktorice Agencije za promociju stranih investicija (FIPA); Bojana Škrobić-Omerović, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora Igor Gavran, ekonomski analitičar

Preuzeto sa www.vijesti.ba

U utorak, 22.10.2013. godine na Jahorini je nastavljen Stručni skup političkih stranaka iz BiH bliskih Evropskoj narodnoj stranci po nazivom „Zajednička deklaracija za Opće izbore 2014. godine“, u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer i Centra za nove inicijative.

Na Skupu je, između ostalog bilo govora i o socijalno-tržišnoj privredi, o čemu je govorio i doc. dr Halilbašić, direktor Ekonomskog instituta.

Kontekst: Uloga BRICS-a na međunarodnoj sceni

U Durbanu, u Južnoafričkoj Republici, završen je dvodnevni samit BRICS-a na kojem je dogovoreno da se odgodi osnivanje razvojne banke, a razmatrano je i pitanje formiranja fonda međudržavne pomoći. Jesu li zemlje BRICS-a protuteža zapadnim ekonomijama? Kolika je njihova uloga na razvoj međunarodne političke scene? Jesu li one međusobni partneri ili konkurenti? Gubi li BRICS sjaj? Američki ekonomski stručnjak Jim O'Neil je prije 10 godina prvi put utvrdio pojam BRIC. To su bile četiri zemlje s ubrzanim razvojem: Brazil, Rusija, Indija i Kina kojima će se nešto kasnije priključiti i Južnoafrička Republika. Zemlje BRICS-a predstavljaju više od 40% svjetske populacije i 17% svjetske trgovine. Kolika je njihova uloga na međunarodnoj ekonomskoj i političkoj sceni?

Gosti emisije su: u Sarajevu - direktor Ekonomskog instituta Sarajevo dr. Muamer Halilbašić i u Beogradu - profesor ekonomije i direktor Centra za evropske integracije i javnu upravu na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju dr. Mihailo Crnobrnja. Kontekst vodi Saša Delić, uvodni prilog donosi Dragan Stanimirović.

Preuzeto u cjelosti sa http://balkans.aljazeera.net/

U utorak, 16.04.2013. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH održana je konferencija „Strategija razvoja BiH i iskustva regiona“. Moderator konferencije bila je dr. Martinović Danijela, docentica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Učešće u konferenciji imao i je doc. dr. Muamer Halilbašić (direktor Ekonomskog instituta Sarajevo i docent na Ekonomskom fakultetu Sarajevo) – prezentacija pod nazivom „politike konkurentnosti u BiH“.
 
Prvi dio konferencije odnosio se na makroekonomske pokazatelje i ekonomske trendove. U okviru ovog dijela, govori su održani od strane Mr. Marić Ljerke (direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje BiH); dr. Penev Slavice (Institut ekonomskih nauka, Beograd) – prezentiranje presjeka linije regiona; gosp. Damjanović Aleksandra (predsjednik odbora za ekonomiju, finansije i budžet skupštine Crne Gore) – iskustva Crne Gore i gosp. Bekrić Amera (sekretar zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj) – moderator diskusije.
 
U drugom dijelu konferencije pod nazivom  „Strategija razvoja i konkurentnost Bosne i Hercegovine“ učestvovao je prof. dr. Domljan Vjekoslav (redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru) – definiranje strategije razvoja BiH; doc. dr. Halilbašić Muamer (direktor Ekonomskog instituta Sarajevo i docent na Ekonomskom fakultetu Sarajevo) – politike konkurentnosti u BiH i doc. dr. Martinović Danijela (predsjedavajuća zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj) čijim je govorom konferencija zatvorena.

U srijedu, 20.03.2013. godine, sa početkom u 12:00 sati, u sarajevskom Domu mladih održan je susret privrednika Kantona Sarajevo pod nazivom „Aktuelna situacija i smjernice za budućnost“.
 
Zajednički cilj predstavnika vlasti i privrednika je da okruženje u kojem djeluju učine što povoljnijim, odnosno da se sugestije i prijedlozi iz privrede učine stimulativnim za proizvodnju, investicije i novo zapošljavanje, naglašeno je tokom susreta.
 
Skup je organiziran sa ciljem prezentacije aktuelne situacije u oblasti privrede u Kantonu Sarajevo i iznalaženja načina za poticaj nove poslovne inicijative koja će dovesti do zajedničke dobrobiti za potencijalne investitore, ali i građane Kantona Sarajevo.
 
Direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, doc. dr. Muamer Halilbašić, prisutnim je prezentirao studiju „Nova ekonomija i razvoj privrede Kantona Sarajevo“, te su ukratko elaborirani nalazi istoimene studije:
  • U periodu 2006. – 2011. godina ukupan broj brzorastućih kompanija u KS iznosi 33, odnosno 0,55% od ukupnog broja kompanija;
  • U strukturi brzorastućih firmi u KS dominira tzv. lokalni sektor ekonomije, gdje polovinu čine trgovačke kompanije;
  • Potencira se sve veći značaj kompanija iz IT sektora, te u skladu sa tim načelima javlja se potreba formiranja tehnopolisa na području KS.

U februaru 2013. godine Ekonomski institut Sarajevo je potpisao ugovor sa Švicarskim forumom za  migracije (SFM) o realizaciji projekta „BiH dijaspora i ekonomski razvoj“ .
 
Projekat predstavlja dio istraživačke studije „Dijaspora Bosne i Hercegovine u Švicarskoj: profil i mogući doprinosi razvoju“ koja je podržana od strane Švicarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) preko Švicarskog Foruma za Migracije.

Ekonomski institut Sarajevo je krajem 2012. uspješno realizovao ugovor potpisan sa Turističkom zajednicom KS, a vezano za izradu studije „Koncept nagrade Turističke zajednice Kantona Sarajevo za razvoj turizma na Kantonu“.
 
Navedena studija bavi se ustanovljenjem nagrade Turističke zajednice Kantona Sarajevo za razvoj turizma na području Kantona Sarajevo. Za istraživanje relevantnih faktora kreiranja koncepta te nagrade u studiji se istražuje aktualni nivo razvoja turizma na području Kantona Sarajevo, te iskustva i praksa sličnih nagrada u svijetu, regiji i Bosni i Hercegovini.
Direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, doc. dr. Muamer Halilbašić je 05.12.2012. godine potpisao Povelju o uspostavljanju Asocijacije Ekonomskih instituta Jugoistočne Evrope.
 
Navedena Povelja je potpisana od strane sljedećih ekonomskih instituta: Ekonomski institut Banja Luka, Ekonomski institut Sarajevo, Ekonomski institut Zagreb, Ekonomski institut Skopje, Ekonomski institut Beograd i Ekonomski institut Lubljana.
 
Cilj ovog sporazuma je ojačati saradnju između ekonomskih instituta Jugoistočne Evrope (SEEA) u svrhu usavršavanja istraživanja, te akademskih i administrativnih performansi.

Održana je  prezentacija projekta: „Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva na Kantonu Sarajevo“

„Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva na Kantonu Sarajevo“ (SRMSP) je postavljena tako da se njome poboljšavaju uvjeti nastanka i djelovanja malih i srednjih poduzeća (MSP) kao i njihova konkurentnost. SRMSP je krovni dokument KS kojim se definira ukupna politika prema MSP. Ona predstavlja polazište u definiranju sektorskih politika koje se tiču razvitka MSP. U procesu kreiranja SRMSP uvažene su potrebe MSP sektora kroz princip kombiniranja dugoročne vizije te strateških i prioritetnih ciljeva razvitka MSP, što omogućava korištenje različitih instrumenata, mjera i mehanizama potpore sukladnih SWOT analizi sektora MSP.

Za razvoj malih i srednjih preduzeća u Kantonu Sarajevo nadležno je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a unutar njega Sektor za industriju i energetiku

U srijedu, 23.01.2013. godine, sa početkom u 9:00 sati, u prostorijama Ekonomskog instituta Sarajevo održana je  prezentacija projekta: „Studija izvodljivosti industrijske zone Luka Ilijaš“.

Cilj „Studije izvodljivosti industrijske zone Luka Ilijaš“ je analizirati značaj industrijskih zona za lokalni i regionalni ekonomski razvoj, definisati sistemski pristup u uspostavljanju industrijske zone, identificirati industrijsku zonu Luka Ilijaš i njenu izvodljivost i dati određene preporuke.

U ponedjeljak, 14.01.2013. godine, u prostorijama Ministarstva stambene politike KS, sa početkom u 10:00 sati, održana je prezentacija „Elaborata o izradi odrednica provođenja programa rada Ministarstva stambene politike KS“.

Cilj Elaborata je da se na osnovu analize aktivnosti i ostvarenih rezultata Ministarstva u proteklom periodu, te na osnovu trenutnog stanja i kretanja u okruženju, identificiraju odrednice provođenja projekata Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo u periodu 2013-2014. godine, kao i da se daju naznake odrednica za period 2015-2018. godina.
 
Što se tiče studija za web, razgovarala sam sa Muamerom i odlučeno je da niti jednu studiju nećemo stavljati na web. Zato imamo reference u kojima se nalazi kratak opis svakog projekta.
 
Što se tiče referenci, možeš vidjeti da smo projekte razdvojili na one u realizaciji i realizovane. Molim te da u "projekti u realizaciji" ostaviš samo tamo dva projekta: WbinNO i Elaborat o izradi odrednica provođenja programa rada Ministarstva stambene politike.
 
Ostalo je u međuvremeno realizovano, pa ih možeš i prebaciti u realizovane projekte.
U četvrtak, 15.12.2012. godine, sa početkom u 11:30 sati organizovana je druga fokus grupa u okviru Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva Kantona Sarajevo.
 
Potencijalni članovi fokus grupe identificirani su na osnovu prethodne analize industrija sa najvećim potencijalom rasta u KS, odnosno primjenom OECD kriterija dinamike rasta kompanija.
 
Tema sastanka bila je razmatranje vizije razvoja malog i srednjeg poduzetništva u KS; identificiranje prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji (SWOT) za razvoj malog i srednjeg poduzetništva; artikuliranje strateških ciljeva razvoja malih i srednjih poduzeća.
U četvrtak, 15.12.2012. u Multimedijalnoj sali Vlade Kantona Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati, prezentovana je studija „Nova ekonomija i razvoj privrede Kantona Sarajevo“.
 
Studija sadrži  analizu stanja i definisane smjernice za razvoj malih i srednjih preduzeća u Kantonu. Naručilac njene izrade je bilo Ministarstvo privrede KS uz čiju koordinaciju je nedavno započeta i izrada Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2013-2023. godina.

rganizovanje fokus grupe za IT sektor u okviru Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva Ka

U srijedu, 24.10.2012. godine, sa početkom u 10 sati organizovana je fokus grupa za IT sektor u okviru Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva Kantona Sarajevo.
 
Za izradu pomenute Strategije Ministarstvo privrede KS angažovalo je Ekonomski institut Sarajevo, kao lidera u primijenjenim ekonomskim znanjima u Bosni i Hercegovini.
 
Tema sastanka bila je razmatranje vizije razvoja IT sektora KS; identificiranje prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji (SWOT) za razvoj IT sektora; artikuliranje strateških ciljeva razvoja malih i srednjih poduzeća iz IT sektora.

U ponedjeljak, 24.09.2012. godine, u prostorijama  Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, održana je prezentacija radne verzije studije “Pretpostavke za uspostavu Naucno-istraživackog centra pri Univerzitetu u Sarajevu – sa fokusom na metalsku industriju”.
 
Studija bi trebala identificirati sve neophodne elemente/faktore za formiranje Naucno-istraživackog centra pri Univerzitetu u Sarajevu, kao institucije generatora inovacija, rasta i razvoja. Ovaj elaborat bi trebao dati odgovore na pitanja: ko će uspostaviti Centar, na koji način, gdje, koje djelatnosti će obavljati, te ponuditi model upravljanja i finansiranja Centra.
 
Pored članova tima za izradu Studije, prezentaciji su prisustvovali i prof.dr. Faruk Caklovica – rektor UNSA i  prof.dr. Slavenka Vobornik – prorektor UNSA  angažovani u pripremi projektnog zadatka za studiju te izradu recenzije finalnog dokumenta, a koji su predstavili svoja zapažanja i komentare na radnu verziju studije te dali smjernice za poboljšanje, koje će biti inkorporirane u završnu verziju dokumenta

 

U prostorijama E-net Centra, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, je 06. i 07. juna 2012. održana radionica na temu „From National Innovation System to Innovation Policy Learning in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, and Serbia“, a u sklopu projekta „Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO)“.
 
Radionica je imala za cilj okupiti akademske stručnjake, poslovne ljude iz Bosne i Hercegovine i okoline, a koji mogu doprinijeti razvoju inovacijske prakse.
Ekonomski institut Sarajevo i Friedrich-Ebert-Stiftung organiziraju okrugli sto na temu „Od socijalne do održive tržišne ekonomije”.
 
Gost uvodničar ovog okruglog stola je prof. Michael von Hauff, šef Katedre za ekonomiju, ekonomsku politiku i međunarodne ekonomske odnose na Tehničkom univerzitetu Keiserslautern u Njemačkoj i autor istoimene knjige o održivom razvoju. Profesor von Hauff je istovremeno i savjetnik Vlada nekoliko zemalja po pitanju održivog razvoja.
 
Okrugli sto će se održati u utorak, 07.09.2010. u Sarajevu u hotelu Bosnia, Kulovića 9, s početkom u 13 sati.

U ponedjeljak, 21.06.2010., Ekonomski institut Sarajevo i Svjetska banka u Bosni i Hercegovini organizirali su okrugli sto na temu „Da li ograničenost vještina ograničava rast u Bosni i Hercegovini?!“.
 
Na ovom skupu pokrenut je dijalog o politikama među širokim skupom učesnika o važnom problemu ograničenosti vještina u BiH i s tim vezanom neophodnošću reformi u oblasti obrazovanja i obuke, usmjerenog obrazovanja i sistema učenja kroz cijeli život.
 
Učestvovali su predstavnici vlada i političkih stranaka, članovi parlamenta, akademskih krugova, privatnog sektora i civilnog društva. Kao uvod u raspravu, koristio se najnoviji izvještaj Svjetske banke o ograničenosti vještina u Bosni i Hercegovini.
 
Medijima su se obratili direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, prof. dr. Anto Domazet i šef Ureda Svjetske banke u BiH, gospodin Marco Mantovanelli.
Cilj ovog policy-brief papera je da da ocjenu razloga i mogućih efekta te mjere na poziciju turizma u F BiH i uticaja na druge stakeholdere.
 
Smatra se kao  procjena regulatornog utjecaja na određena ekonomska kretanja (RIA - Regulatory impact assessment), koja je često korišteni alat za procjenu efektivnosti pojedinih vladinih mjera. Na osnovu toga trebalo bi definirati zaključke i preporuke za dalje regulatorno djelovanje.

Priprema Strategije razvoja Tuzlanskog kantona (TK) odvijala se u periodu od 14 mjeseci. Započela  je u maju 2008. godine kada je ekonomija BiH bila u rastućoj fazi, mada su se nad globalnom ekonomijom nadvijali tmurni oblaci. Okončava se u julu 2009. godine kada je i ekonomija BiH u recesionoj fazi i kada su potrošački i poslovni pesimizam zamijenili optimizam s početka izrade Strategije.