Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Studija turističkih potencijala za područje grada Mostara je urađena u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (Službene novine Federacije BIH br. 63/04. i 50/07).Studija turističkih potencijala za potrebe izrade Prostornog plana Grada Mostara sadrži tekstualni i grafički dio obrađen u analognom obliku u skladu sa članovima 75. i 76. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.Za potrebe izrade Studije izvršena je analiza strukture, kapaciteta i prostorne distribucije objekata u funkciji turističke ponude.

U okviru rada na Studiji izvršena je klasifikacija po vrsti turističkih destinacija, i to na: urbane sredine, turističke zone, turističke punktove, turističke koridore, agroturizam, zimski turizam, kulturni turizam, vjerski turizam, te ostale vidove turizma. Analiza je nudi pregled prostornog razmještaja i površine zona u kojima su smješteni pojedini kapaciteti, kao i bilanca potreba za plansko razdoblje 2010-2020. Studija nudi odgovor na pitanje postojećeg stanja potencijala i učinaka turističke privrede u budućem razvoju Grada Mostara. Na lokalnom nivou su identificirani turistički potencijali i date smjernice za njihov razvoj, s posebnim osvrtom na urbani i ruralni turizam.

Studija je pripremljena na način da može biti sastavni dio dokumentacije Prostornog plana i da se može inkorporirati u Prostorni plan Grada Mostara.