Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Opis projekta: Elaborat o strateškom okviru ekonomskog razvoja i razvoja turizma šireg područja Trebevića sadrži analizu postojećeg strateškog okvira, infrastrukture, razvoj proizvoda, brendiranje i elemente konceptualnog strukturiranja razvojne strategije za ekonomski razvoj i razvoj turizma šireg područja Trebevića (inicijalna struktura, situaciona i SWOT analiza, prioriteti, ciljevi, akcije, projekti, finansiranje, očekivani rezultati i naredni koraci.

Institucija koja finansira projekat: Sarajevska regionalna agencija SERDA (projekat finansira EU)

Opis projekta: Naredni period predviđen Prostornim planom općine Tuzla 2006-2026. zrele faze  razvoja treba da bazira na efikasnosti i inovacijama. Strateški ciljevi razvoja, u  biti, upravljeni su na privredno snaženje Tuzle, njen multidimenzionalni razvoj i porast blagostanja stanovništva, izraženo prevashodno kroz rast GDP-a (per capita) i stope zaposlenosti stanovništva.

Institucija koja finansira projekat: Općina Tuzla

Opis projekta: Ekspertiza je strukturirana na slijedeći način. U prvom dijelu dat je uvod sa ciljem i hipotezom istraživanja, te osnovnim istraživačkim pitanjima. U drugom dijelu daje se analiza ponašanja osnovnih aktera procesa privatizacije i dodjele koncesije sa ekonomskih i pravnih aspekata. U trećem dijelu daje se analiza pravnih aspekata procesa privatizacije i dodjele koncesije sa posebnim naglaskom na poziciju općine Visoko. U četvrtom dijelu daju se zaključci i preporuke. 

Institucija koja finansira projekat: Općina Visoko

Opis projekta: U restrukturiranju firme primjenjena su dva scenarija poslovnih promjena za planirani petogodišnji period 2012-2016. godina. Prvi scenarij se odnosi na operativno restrukturiranje i u njemu figurira mali obim promjena, sa naglaskom na redukciju broja uposlenih. Drugi scenarij se odnosi na strateško restrukturiranje i njime se predviđa osvajanje novih linija biznisa, kao što su sekundarni proizvodi šume i lovni i rekreativni turizam, te se predlaže sasvim nova organizacija firme.

Institucija koja finansira projekat: Ministarstvo privrede KS

Opis projekta: Stručni tim EIS polazi od suštine predmetnog pravnog odnosa, te uvažavajući stanovišta ekonomsko-pravne teorije i prakse kako kod nas, tako i u svijetu, smatra da se u konkretnom slučaju radi o ortakluku kao specifičnom pravnom poslu , bez obzira na naziv ugovora i interpretaciju njegovih odrednica.

Institucija koja finansira projekat: Okružni privredni sud Banjaluka

Opis projekta: Projekat se sastoji iz izrade dvije studije: „Konkurentnost metalnog sektora u BiH: rast kroz restrukturiranje i generiranje novih kompanija“ i „Metalni sektor i zaposlenost: kako osigurati da rast sektora i njegovog izvoza doprinosi rastu zapošljavanja“

Institucija koja finansira projekat: USAID-FIRMA

Opis projekta: U radu na ovoj studiji prvo je data dijagnoza postojećeg stanja u Bosnalijeku dd Sarajevo. U dijelu studije koji se odnosi na istraživanje strateških mogućnosti razvoja data je SWOT analiza razvoja Bosnalijeka i analiza portofolia tržišnog udjela i rasta tržišta. U trećem dijelu koji se odnosi na načine restrukturiranja Bosnalijeka razvijena su tri scenarija budućeg razvoja firme u okviru kojih se provodi odgovarajući način restrukturiranja firme.

Institucija koja finansira projekat: Bosnalijek dd Sarajevo

Opis projekta: Studija nudi odgovor na pitanje postojećeg stanja potencijala i učinaka turističke privrede u budućem razvoju Grada Mostara. Na lokalnom nivou su identificirani turistički potencijali i date smjernice za njihov razvoj, s posebnim osvrtom na urbani i ruralni turizam. Studija je pripremljena na način da može biti sastavni dio dokumentacije Prostornog plana i da se može inkorporirati u Prostorni plan Grada Mostara.

Institucija koja finansira projekat: Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

Opis projekta: Projekt Volving Horse Resort Club (VHRC), koji vodi Volving doo Sarajevo, je projekt koji ima za cilj aktiviranje prirodnih potencijala za razvoj turizma na budućoj turističkoj destinaciji Nišići na profitabilnoj osnovi koja će pokrenuti ekonomski razvoj, zapošljavanje i razvoj pratećih djelatnosti u lokalnoj zajednici. Projekt ima za cilj unapređenje turističke ponude na Kantonu Sarajevo i integriranje u prostor i okolinu na načelima održivog razvoja uz prevenciju svih mogućih negativnih efekata po lokalni okoliš i životnu sredinu.

Institucija koja finansira projekat: Volving doo Sarajevo

Opis projekta: Predmet i cilj Studije je analiza strukture privrede Grada Mostara te struktura, kapaciteti i obim proizvodnje pojedinih privrednih grana Grada Mostara, poljoprivreda i prerađivačke privredne grane vezane za poljoprivrednu djelatnost, rudarstvo, šumarstvo, proizvodnja električne energije, prerađivačka  industrija, građevinarstvo, trgovina, turizam, ugostiteljstvo, bankarstvo, transport, namjenska (vojna) industrija,  te uslužno obrtništvo (mala privreda).

Institucija koja finansira projekat: Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

Opis projekta: Cilj ovog policy-brief papera je da da ocjenu razloga i mogućih efekta te mjere na poziciju turizma u F BiH i uticaja na druge stakeholdere. To je neka vrsta procjena regulatornog utjecaja na određena ekonomska kretanja (RIA - Regulatory impact assessment), koja je često korišteni alat za procjenu efektivnosti pojedinih vladinih mjera. Na osnovu toga trebalo bi definirati zaključke i preporuke za dalje regulatorno djelovanje.

Institucija koja finansira projekat: Turistička zajednica FBiH

Opis projekta: Ishod istraživanja treba da bude u davanju jasnog odgovora na pitanje: da li je pod uvjetima definiranim u javnom pozivu za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije i u uvjetima aktualnog ekonomskog položaja Visokogasa, ekonomski opravdano ili neopravdano dodijeliti koncesiju na gasnu mrežu – javno dobro na općini Visoko.

Institucija koja finansira projekat: Općina Visoko

Opis projekta: Izrada studije izvodljivosti gradnje TŽ ima za cilj istraživanje faktora koji utječu na donošenje odluke o gradnji TŽ i načinima njene realizacije, koji će osigurati punu efikasnost njene gradnje i eksploatacije, te njenu punu integriranost u prostor, socijalnu i ekonomsku sredinu i njen puni doprinos razvoju turizma, te ukupnom socijalnom i ekonomskom razvoju Sarajeva. Jednostavno rečeno, treba istražiti može li se TŽ izgraditi na efikasan način, uz punu usklađenost sa prostorom i socijalnom sredinom, na način da bude financijski održiva.

Institucija koja finansira projekat: Grad Sarajevo

Opis projekta: Osnovni cilj realizacije postavljenog projektnog zadatka je da se izvrši „snimak“ stanja i analiziraju dosadašnje aktivnosti na realizaciji Projekta, da se ocjeni kulturno-historijski, edukativni i turistički značaj Tunela, kao i da se daju pravni, prostorni, imovinsko-pravni, infrastrukturni, sigurnosni, organizaciono-upravljački i promotivno-marketinški aspekti Projekta.

Institucija koja finansira projekat: Sarajevska regionalna agencija SERDA

Opis projekta: Osnovni cilj istraživanja privrednih djelatnosti na području Kantona Sarajevo u ovom zamašnom projektu jeste stvaranje osnove za ocjenu koliko je do sada pravilno i efikasno korišten prostor na Kantonu Sarajevo. Ono što je veoma značajno za konceptualna rješenja prostorno-privrednog razvoja Kantona Sarajevo jeste stanje industrije i njen mogući uticaj na ukupne tokove razvoja uz strogo vođenje računa o zaštiti i optimalnom korištenju prostora...

Institucija koja finansira projekat: Vlada KS Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša

Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti u cilju formiranja industrijskih zona Sarajevske makroregije jeste realno sagledavanje iskustava formiranja i razvoja industrijskih zona odabrane grupe zemalja, identifikacija potencijalnih lokacija industrijskih zona na području svih 32 općine/opštine SMR, evaluacija i rangiranje identifikovanih industrijskih zona, objektivan izbor i prijedlog najadekvatnijih područja i industrijskih zona, prijedlog aktivnosti na uspostavljanju industrijskih zona, te sagledavanje uloge SERDA i lokalne uprave na formiranju industrijskih zona sa prijedlogom akcionog plana za svaku industrijsku zonu posebno i, na kraju, sagledavanje potencijalnih globalnih efekata industrijskih zona na lokalni i razvoj SMR

Institucija koja finansira projekat: Sarajevska regionalna agencija SERDA

Projekt Volving Horse Resort Club (VHRC), koji vodi Volving doo Sarajevo, je projekt koji ima za cilj aktiviranje prirodnih potencijala za razvoj turizma na budućoj turističkoj destinaciji Nišići na profitabilnoj osnovi koja će pokrenuti ekonomski razvoj, zapošljavanje i razvoj pratećih djelatnosti u lokalnoj zajednici. Projekt ima za cilj unapređenje turističke ponude na Kantonu Sarajevo i integriranje u prostor i okolinu na načelima održivog razvoja uz prevenciju svih mogućih negativnih efekata po lokalni okoliš i životnu sredinu.

Studija turističkih potencijala za područje grada Mostara je urađena u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (Službene novine Federacije BIH br. 63/04. i 50/07).Studija turističkih potencijala za potrebe izrade Prostornog plana Grada Mostara sadrži tekstualni i grafički dio obrađen u analognom obliku u skladu sa članovima 75. i 76. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.Za potrebe izrade Studije izvršena je analiza strukture, kapaciteta i prostorne distribucije objekata u funkciji turističke ponude.

U okviru rada na Studiji izvršena je klasifikacija po vrsti turističkih destinacija, i to na: urbane sredine, turističke zone, turističke punktove, turističke koridore, agroturizam, zimski turizam, kulturni turizam, vjerski turizam, te ostale vidove turizma. Analiza je nudi pregled prostornog razmještaja i površine zona u kojima su smješteni pojedini kapaciteti, kao i bilanca potreba za plansko razdoblje 2010-2020. Studija nudi odgovor na pitanje postojećeg stanja potencijala i učinaka turističke privrede u budućem razvoju Grada Mostara. Na lokalnom nivou su identificirani turistički potencijali i date smjernice za njihov razvoj, s posebnim osvrtom na urbani i ruralni turizam.

Studija je pripremljena na način da može biti sastavni dio dokumentacije Prostornog plana i da se može inkorporirati u Prostorni plan Grada Mostara.

Studija privrednih djelatnosti je urađena za potrebe izrade i monitoringa Prostornog plana Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara broj 01/08.) i to za period od 2010-2020. godine, a prema odredbama „Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata“ (Službene novine Federacije BiH broj 63/04. i 50/07.).

Predmet i cilj Studije je analiza strukture privrede Grada Mostara te struktura, kapaciteti i obim proizvodnje pojedinih privrednih grana Grada Mostara, poljoprivreda i prerađivačke privredne grane vezane za poljoprivrednu djelatnost, rudarstvo, šumarstvo, proizvodnja električne energije, prerađivačka  industrija, građevinarstvo, trgovina, turizam, ugostiteljstvo, bankarstvo, transport, namjenska (vojna) industrija,  te uslužno obrtništvo (mala privreda).

Ideja za pokretanje inicijative za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište od strane Bihaćke pivovare (BP) temelji na prilikama za unapređenje poslovanja BP kroz osiguranje vlastite sirovinske osnove i diverzifikaciju poslovanja osvajanjem novih proizvoda za tržište, te ostvarenju društveno korisnih efekata kroz stvaranje povećanog bruto domaćeg proizvoda (BDP) na općini Bihać, dodatne investicije, dodatno zapošljavanje i iskorištavanje zapuštenih prirodnih resursa u poljoprivrednom zemljištu na općini Bihać.

Cilj ovog policy-brief papera je da da ocjenu razloga i mogućih efekta te mjere na poziciju turizma u F BiH i uticaja na druge stakeholdere. To je neke vrste procjena regulatornog utjecaja na određena ekonomska kretanja (RIA - Regulatory impact assessment), koja je često korišteni alat za procjenu efektivnosti pojedinih vladinih mjera. Na osnovu toga trebalo bi definirati zaključke i preporuke za dalje regulatorno djelovanje.

Potreba za izradom ovog elaborata nastala je kao rezultat aktivnosti na provođenju privatizacije firme Visokogas, započete 2005. godine. Te je godine Općinsko vijeće općine Visoko, vođeno razlozima teškog ekonomskog položaja firme Visokogas odlučilo pokrenuti postupak njegove privatizacije i postupak dodjele koncesije na gasnu mrežu kao javno dobro. Dok su ove procedure išle svojim tokom, Skupština društva Visokogas je donijela 24.05.2008. godine zaključak o obustavljanju postupka privatizacije Visokogasa, a Općinsko vijeće Visoko donosi 13.01.2007. godine Odluku o stavljanju van snage Odluke o prijedlogu raspisivanja tendera za dodjelu koncesije na javno dobro – gasnu mrežu u Visokom. S toga je Ministarstvo za privredu ZDK, zatražilo od Općinskog vijeća Visoko da preuzme sve rizike i štetne posljedice, ako se javni poziv za koncesiju povuče.

Analiza postojeće pravne regulative integrisanog planiranja lokalnog razvoja u BiH i na osnovu nje izrada pravnih preporuka i izrada nacrta potrebnih amandmana na postojeću regulativu u BiH.

Studijski separat o ekonomskom razvoju kao podloga za izradu prostornog plana općine Tuzla za period 2006-2026. i kroz socio-ekonomski pregled i kroz projiciranje strateških ciljeva ekonomskog razvoja općine Tuzla predstavlja jednu od temeljnih polaznih osnova za pristup njenom dugoročnom prostornom planiranju. To prozilazi iz aksiomatske spoznaje o presudnoj važnosti ekonomske funkcije urbanih centara kakav je općina Tuzla, i to kako za njen intraurbani rast, tako i za dugoročni razvoj šireg, gravitacionog područja Tuzlanskog kantona i regije Sjeveroistočna Bosna kojima Tuzla pripada i na koje presudno utiče. Zadatak ovog separata, otuda, je da istraži bitne faktore i ponudi koncepcije održivog i dinamičnog ekonomskog razvoja na općini Tuzla, uz postizanje pune harmonije razvoja sa raspoloživim prostorom i prostorom koji se može rehabilitirati, poštujući principe humanog održivog razvoja.

Ideja o formiranju Javnog komunalnog preduzeća Trnovo (JKPT) ima svoje ekonomsko i društveno opravdanje. Opravdanost formiranja JKPT utemeljena je na potrebama stanovnika općine, posjetilaca općine koji u svojim vikend kućama provode znatan dio vremena na općini Trnovo, potrebama turista koji su smješteni u hotelskim kapacitetima i apartmanima na području općine i potrebama izletnika koje privlače prirodne ljepote i atraktivni turistički sadržaji na općini Trnovo.

Studija izvodljivosti je dokument kojim se utvrđuje postojanje okolnosti za izvođenje nekog projekta, uvjeti koje treba osigurati za njegovo uspješno izvođenje, prijedlog rješenja koja treba poduzeti da se projekt uspješno izvede i plan aktivnosti za uspješno izvođenje projekta. Navedene četiri grupe aktivnosti koje obuhvata proces izrade studije izvodljivosti treba da daju odgovor na pitanje: da li će ideja za neki projekt biti provodiva na način da osigurava njegovu samoodrživost. Izrada studije izvodljivosti gradnje TŽ ima za cilj istraživanje faktora koji utječu na donošenje odluke o gradnji TŽ i načinima njene realizacije, koji će osigurati punu efikasnost njene gradnje i eksploatacije, te njenu punu integriranost u prostor, socijalnu i ekonomsku sredinu i njen puni doprinos razvoju turizma, te ukupnom socijalnom i ekonomskom razvoju Sarajeva. Jednostavno rečeno, treba istražiti može li se TŽ izgraditi na efikasan način, uz punu usklađenost sa prostorom i socijalnom sredinom, na način da bude financijski održiva.

Priprema Strategije razvoja Tuzlanskog kantona (TK) odvijala se u periodu od 14 mjeseci. Započela je u maju 2008. godine kada je ekonomija BiH bila u rastućoj fazi, mada su se nad globalnom ekonomijom nadvijali tmurni oblaci. Okončava se u julu 2009. godine kada je i ekonomija BiH u recesivnoj fazi i kada su potrošački i poslovni pesimizam zamijenili optimizam s početka izrade Strategije. Osnovno pitanje s kojim se kreatori strategije razvoja TK 2008-2013. godine susreću u završnoj fazi njene izrade je kako srednjoročne ciljeve razvoja i mjere za njihovo provođenje, definirane u 2008. godini, uskladiti sa aktualnom recesijom, a da se čitav dosadašnji proces izrade strategije ne devalvira. To pitanje je usko povezano sa ekonomijom sredstava, rada i vremena na pripremi strategije, jer bi postupak izrade strategije uz okolnosti vanjskog okruženja koje diktira recesija zahtijevao praktično ponovno odvijanje aktivnosti koje slijede nakon analize postojeće situacije, uključujući SWOT analizu, definiranje strateške vizije i ciljeva, formuliranje mjera, projekata i načina monitoringa ostvarenja strategije.

Osnovni cilj realizacije postavljenog projektnog zadatka je da se izvrši „snimak“ stanja i analiziraju dosadašnje aktivnosti na realizaciji Projekta, da se ocjeni kulturno-historijski, edukativni i turistički značaj Tunela, kao i da se daju pravni, prostorni, imovinsko-pravni, infrastrukturni, sigurnosni, organizaciono-upravljački i promotivno-marketinški aspekti Projekta.

Izrada projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine" rezultat je strateškoga određenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da stvori odgovarajuće uvjete za održivi razvoj tržišta Federacije i da se jednako tako trgovina, kao iznimno važna ekonomska aktivnost odvija, regulira i potiče na odgovarajući način. Ključni je cilj da strateški dokument koji će biti rezultat Projekta posluži kao osnova za povećanje izvoza Federacije. Među ostalim, Projektom se trebaju dati preporuke za usklađivanje legislative iz područja trgovine s europskom legislativom, zatim preporuke o tome kako razvijati domaći trgovinski sektor, kako razvijati domaće proizvode, kako planski urediti ulazak velikih trgovinskih lanaca i kako dalje razvijati zaštitu tržišnog natjecanja. Na izradi dokumenta angažiran je širi krug iskusnih stručnjaka iz Hrvatske i stručnjaka s Ekonomskoga instituta, Sarajevo uz vodstvo savjetničkog društva Inženjerski biro d.d. iz Zagreba. Analiza domaćega tržišta i trgovine kao aktivnosti provedena je na osnovi službenih podataka Federacije i na osnovi istraživanja koje su proveli stručnjaci angažirani na Projektu.

Ova studija se sastoji iz pet dijelova.

Uvodni dio daje kratku najavu predmeta studije i motive za njenu izradu.

U drugom se dijelu razmatra pojam zadovoljstva, pojam turističke destinacije, te su predstavljene najpoznatije teorije o zadovoljstvu turista. Također, analizirane su i dimenzije zadovoljstva, kao i utjecaj atributa određene turističke destinacije na zadovoljstvo turista. U prvom dijelu, postojala je još i težnja da se ukratko predstave različite metode na koje se zadovoljstvo turista može mjeriti.  

Treći dio je usmjeren na praktičnu stranu, te analizira sadašnju situaciju u turizmu, te zadovoljstvo turista u Kantonu Sarajevo. Vidi se da je u Kantonu Sarajevo veliki trud uložen da se uredi ovaj sektor, tako da su mnogi interesantni podaci bili dostupni, te su predstavljeni u studiji.

Četvrti dio studije prezentira rezultate istraživanja zadovoljstva turista turističkom ponudom u Kantonu Sarajevo.

Peti dio daje pregled zaključaka studije.

Brojne studije zemalja-slučajeva odnosno studije individualnih zemalja tvrde da trgovinska liberalizacija i otvorenost trgovini imaju pozitivan utjecaj na ekonomski rast zemlje. Čak i ako izvjesna skorija istraživanja bacaju sumnju na jačinu te veze, opći je dojam da vanjska trgovina ima pozitivan učinak na ekonomski rast, posebice zemalja s malim tržištem.

Da bi kao zemlja s višim srednjim dohotkom dostigla zemlje s visokim dohotkom, BiH mora uveliko povećati veličinu izvoza per capita. Cilj izvozno-vođene strategije nije povećati trgovinski suficit i devizne rezerve (kao što se nekoć smatralo, poglavito u doba merkantilnog kapitalizma) nego postupno povećavati produktivnu zaposlenost i uvoz te izvoz i tako ostvarivati brži rast.

Brojne studije zemalja-slučajeva odnosno studije individualnih zemalja tvrde da trgovinska liberalizacija i otvorenost trgovini imaju pozitivan utjecaj na ekonomski rast zemlje. Čak i ako izvjesna skorija istraživanja bacaju sumnju na jačinu te veze, opći je dojam da vanjska trgovina ima pozitivan učinak na ekonomski rast, posebice zemalja s malim tržištem.

Da bi kao zemlja s višim srednjim dohotkom dostigla zemlje s visokim dohotkom, BiH mora uveliko povećati veličinu izvoza per capita. Cilj izvozno-vođene strategije nije povećati trgovinski suficit i devizne rezerve (kao što se nekoć smatralo, poglavito u doba merkantilnog kapitalizma) nego postupno povećavati produktivnu zaposlenost i uvoz te izvoz i tako ostvarivati brži rast.

Predmet Studije izvodljivosti u cilju formiranja industrijskih zona Sarajevske makroregije jeste realno sagledavanje iskustava formiranja i razvoja industrijskih zona odabrane grupe zemalja, identifikacija potencijalnih lokacija industrijskih zona na području svih 32 općine/opštine SMR, evaluacija i rangiranje identifikovanih industrijskih zona, objektivan izbor i prijedlog najadekvatnijih područja i industrijskih zona, prijedlog aktivnosti na uspostavljanju industrijskih zona, te sagledavanje uloge SERDA i lokalne uprave na formiranju industrijskih zona sa prijedlogom akcionog plana za svaku industrijsku zonu posebno i, na kraju, sagledavanje potencijalnih globalnih efekata industrijskih zona na lokalni i razvoj SMR.

Predmet ove Studije je sagledavanje principa na kojima se zasniva i razvija zemljišna politika kao dio ukupne socioekonomske politike konkretno vezane za pripremu, izradu i provonenje Prostornog plana Kantona Sarajevo.

Osnovni cilj istraživanja privrednih djelatnosti na području Kantona Sarajevo u ovom zamašnom projektu jeste stvaranje osnove za ocjenu koliko je do sada pravilno i efikasno korišten prostor na Kantonu Sarajevo. Ono što je veoma značajno za konceptualna rješenja prostorno-privrednog razvoja Kantona Sarajevo jeste stanje industrije i njen mogući uticaj na ukupne tokove razvoja uz strogo vođenje računa o zaštiti i optimalnom korištenju prostora...

Predmet analize u ovoj studiji bio je uticaj mjera vanjskotrgovinske politike BiH na trgovinski i bilans tekućeg računa, kao i na konkurentnost BiH. U fokusu analize bili su efekti mjera liberalizacije vanjske trgovine, posebno u svjetlu potpisanih ugovora i sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama jugoistočne Evrope i preferencijalnih aranžmana BiH sa zemljama Evropske unije.

Predmet analize u ovoj studiji bilo je postojeće stanje razvijenosti tržišta novca u Bosni i Hercegovini (BiH), postojeća i predložena zakonska regulativa koja se odnosi na tržište novca, te ispitivanje stavova menadžera komercijalnih banaka o potrebama i koristima razvoja ovog tržišta. Analiza mogućnosti razvoja tržišta novca provedena je sa stanovišta uticaja uvonenja instrumenata ovog tržišta na strukturu kamatnih stopa, profitne potencijale banaka, kao i smanjivanje odliva novca u inostranstvo. Za potrebe istraživanja stavova menadžera banaka obavljena je Anketa menadžera komercijalnih banaka.

Studijski separat o ekonomskom razvoju kao podloga za izradu prostornog plana općine Tuzla za period 2006-2026. i kroz socio-ekonomski pregled i kroz projiciranje strateških ciljeva ekonomskog razvoja općine Tuzla predstavlja jednu od temeljnih polaznih osnova za pristup njenom dugoročnom prostornom planiranju. To prozilazi iz aksiomatske spoznaje o presudnoj važnosti ekonomske funkcije urbanih centara kakav je općina Tuzla, i to kako za njen intraurbani rast, tako i za dugoročni razvoj šireg, gravitacionog područja Tuzlanskog kantona i regije Sjeveroistočna Bosna kojima Tuzla pripada i na koje presudno utiče. Zadatak ovog separata, otuda, je da istraži bitne faktore i ponudi koncepcije održivog i dinamičnog ekonomskog razvoja na općini Tuzla, uz postizanje pune harmonije razvoja sa raspoloživim prostorom i prostorom koji se može rehabilitirati, poštujući principe humanog održivog razvoja.

Studijski separat o ekonomskom razvoju kao podloga za izradu prostornog plana općine Tuzla za period 2006-2026. i kroz socio-ekonomski pregled i kroz projiciranje strateških ciljeva ekonomskog razvoja općine Tuzla predstavlja jednu od temeljnih polaznih osnova za pristup njenom dugoročnom prostornom planiranju. To prozilazi iz aksiomatske spoznaje o presudnoj važnosti ekonomske funkcije urbanih centara kakav je općina Tuzla, i to kako za njen intraurbani rast, tako i za dugoročni razvoj šireg, gravitacionog područja Tuzlanskog kantona i regije Sjeveroistočna Bosna kojima Tuzla pripada i na koje presudno utiče. Zadatak ovog separata, otuda, je da istraži bitne faktore i ponudi koncepcije održivog i dinamičnog ekonomskog razvoja na općini Tuzla, uz postizanje pune harmonije razvoja sa raspoloživim prostorom i prostorom koji se može rehabilitirati, poštujući principe humanog održivog razvoja.

Studija izvodljivosti je dokument kojim se utvrđuje postojanje okolnosti za izvođenje nekog projekta, uvjeti koje treba osigurati za njegovo uspješno izvođenje, prijedlog rješenja koja treba poduzeti da se projekt uspješno izvede i plan aktivnosti za uspješno izvođenje projekta. Navedene četiri grupe aktivnosti koje obuhvata proces izrade studije izvodljivosti treba da daju odgovor na pitanje: da li će ideja za neki projekt biti provodiva na način da osigurava njegovu samoodrživost.

Izrada studije izvodljivosti gradnje TŽ ima za cilj istraživanje faktora koji utječu na donošenje odluke o gradnji TŽ i načinima njene realizacije, koji će osigurati punu efikasnost njene gradnje i eksploatacije, te njenu punu integriranost u prostor, socijalnu i ekonomsku sredinu i njen puni doprinos razvoju turizma, te ukupnom socijalnom i ekonomskom razvoju Sarajeva. Jednostavno rečeno, treba istražiti može li se TŽ izgraditi na efikasan način, uz punu usklađenost sa prostorom i socijalnom sredinom, na način da bude financijski održiva.

Indeks poslovnog povjerenja na Kantonu Sarajevo, koji je razvio Ekonomski institut Sarajevo uz podršku i financijsku potporu Ministarstva privrede Vlade Kantona Sarajevo, je instrument praćenja poslovnog povjerenja poslovne zajednice koji održava percepciju menadžera poslovnih kompanija o tome kakvom se dinamikom ostvaruje razvoj poslovne okoline i kako se ocjenjuje dinamika iperformanse poslovanja poduzeća u toj okolini. Percepcije menadžera ne znače istovremeno njihovu usklađenost sa objektivnim ekonomskim stanjem, pogotovo onim koje doživljavaju drugi slojevi društva. To je percepcija menadžera, koji svaki element poslovne okoline, odnosno perspektive poslovanja vide iz svog ugla, pozicije i konkurentnosti vlastite kompanije.

Knjiga Statistička (NUTS) regionalizacija Bosne i Hercegovine - primjena faktorske i klaster analize, kako sam naslov govori predstavlja aplikaciju faktorske i klaster analize u ekonomskim istraživanjima, kreiranju ekonomske regionalne politike i posebno regionalizacije u Bosni i Hercegovini. Ona je izraz želje da se faktorska i klaster analiza primjeni u regionalnim ekonomskim istraživanjima, i to u razrješavanju gordijevog čvora izbora optimalne NUTS statističke regionalizacije Bosne i Hercegovine. Istraživanje je pokušaj testiranja mogućnosti primjene objektiviziranih statističkih metoda u rješavanju jednog izuzetno važnog problema za pristupanje fondovima, programima, projektima potpore regionalnom ekonomskom razvoju, ali istovremeno problema izuzetno opterećenog političkim i drugim tenzijama.

Studija je urađena prema Projektnom zadatku koji je sastavni dio Ugovora zaključenog između Ministarstva ZDK za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kao naručioca, i „Instituta za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica, kao izvršioca. Rad na Studiji zasnivao se na sistemskom pristupu u analizi i u traženju rješenja. U njenoj izradi korištena je raspoloživa dokumentaciona osnova i konsultirana je bogata baza raznih parcijalnih ili okvirnih studija i drugih analitičko planskih dokumenata, a korištena su i iskustva nekih drugih sredina.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša i Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo sklopili su sa Ekonomskim institutom Sarajevo ugovor o izradi prve faze «Studije privrednih djelatnosti Kantona», koja je završena i predana naručiocima. Izrada II faze Studije privrednih djelatnosti povjerena je također Ekonomskom institutu od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, a finansirana je iz kredita Svjetske banke.

Sastavni dio Studije su i četiri ekspertize i to:

  1. E1 Perspektive razvoja poljoprivrede u Kantonu Sarajevo
  2. E2 Zaštita, korištenje i unaprjeđenje šuma i šumskog zemljišta u KS
  3. E3 Značaj vodnih potencijala (resursa) u Kantonu Sarajevo
  4. E4 Uzgoj, zaštita i unaprjeđenje divljači u Kantonu Sarajevo

 

Općina Fojnica ovom Studijom započinje realizaciju projekta formiranja i razvoja industrijskih/ poslovnih zona. U strateškim opredjeljenima općine Fojnica ovaj Projekat je prepoznat kao značajan za njen dalji ekonomski razvoj. On je posebno u funkciji doprinosa rješavanju nezaposlenosti kao jednog od najvećih i gorućih problema u općini Fojnica. Pored toga, njime se stvaraju inicijalne predpostavke za aktiviranju potencijalnih, neiskorištenih ili nedovoljno korištenih industrijskih kapaciteta unutar kompleksa nekadašnjih velikih poslovnih sistema, odnosno osnivanje industrijskih/poslovnih zona na potpuno novim lokacijama.

Na osnovu izraženih potreba općine Olovo i sporazuma postignutog između općine (načelnika Općine) i Agencije za ekonomski razvoj regije Sarajevo SERDA, provedena je tenderska procedura i izabran Ekonomski institut za najpovoljnijeg ponuđača u izradi projekta Razvoj banjskog turizma na području općine Olovo. U skladu sa projektnim zadatkom koji je poslužio kao podloga za raspisivanje tendera, Ekonomski institut formirao je tim eksperata iz oblasti turizma, marketinga, finansija i prava koji su koristeći naučne metode: analizu, sintezu, komparaciju i istraživanje na terenu pristupili izradi pomenute Strategije.

Istraživanja konkurentnosti kompanija metalnog sektora pokazala su da ne postoji visoka korelacija konkurentnosti sa stupnjem izvozne orijentacije kompanija. To pokazuje da potencijal dvostrukog dijamanta nije moguće koristiti samo na polju uvjeta tražnje i da je za postizanje konkurentnosti potrebno razviti strategije i operacije koje će optimizirati korištenje izvora konkurentskih prednosti iz domaće i međunarodne baze biznisa.

Projektni zadatak za izradu ove studije sačinjen od strane Agencije za privatizaciju Federacije BiH, definirao je kao predmet studije utvrđivanje razloga niskog interesa investitora u procesu privatizacije. Iz te analize treba da proizađu mjere za unapređenje poslovnog ambijenta privatizacije koje bi omogućile da se poveća interes investitora za učešće u privatizaciji u Federaciji BiH. Detaljnije je projektni zadatak definirao istraživanje utjecaja strukture ponuđenih poduzeća za privatizaciju, utjecaje pojedinih metoda privatizacije na interes investitora i samu strukturu investitora koji se pojavljuju u privatizaciji u F BiH.

Istraživanje poslovnog povjerenja na Kantonu Sarajevo (IPOKS) je instrument praćenja poslovnog povjerenja, koji odražava percepciju menadžera o poslovnoj okolini i uspješnosti poslovanja kompanija na Kantonu Sarajevo. Istraživanje koje je obavio Ekonomski institut Sarajevo anketiranjem 300 kompanija u periodu od 15.11. do 15.12.2008. godine daje rezultate procjene poslovnog povjerenja na Kantonu Sarajevo za drugo polugodište 2008. I procjenu za prvo polugodište 2009. godine.